Onvrij in een vrij land

Home / Bronnen / Onvrij in een vrij land    |    Terug
Onvrij in een vrij land
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
(I) Concept-Placaat De Staaten generaal der vereenigde Ne- derlanden, alle de geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, salut; doen te weeten: dat hoe zeer het, volgens de zeedelijke gesteldheid deezer landen, eene ontwyffelbaare waarheid is, dat in dezelve Landen het onderscheid tusschen VRYE en ONVRYE Persoonen al seedert ver- scheidene Eeuwen heeft opgehouwen, en de Slavernye gecesseert is, zoodanig dat alle Menschen hier te Landen voor VRYE Luiden erkent en gehouden worden, de voorsz waarheid egter niet in alle opzichten toepasselijk gemaakt kan wordne op de Neeger- en andere Slaaven, welke uit de Colonien van den Staat na deeze Landen overgebragt of overgezonden worden, met dat effect, dat dezelfe alleen door hunne gepermiteerde overkomste hier te Lande hunne vrijheid daadelyk zouden hebben"verkreegen, en dus nooit tegens hun wil wederom na de gemelde Colonien terug gezonden zouden mogen worden, of dat, wanneer zy in de gemelde Colonien wee- derom terug gekoomen waaren, de reg- ten, die hunne Eigenaars op dezelfe ge- had hebben, nooit zouden konnen revivis- veeren, dewyl de Eigenaars van zoodani- ge Slaaven dan veeltyds tegens hun wil en dank ontzet zouden worden van hunne Goederen die hun wettiglyk toebehoor- den, het geen veel sterker tegens aan- geboore en daadelyke vryheid van de In- gezeetenen deezer Republicq zoude aanloo- pen, dan dat de regte denkbeelden der Vaderlandsche bryheid, door de applicatie van het hier voorgemelde prinicpe op de voorsz Slaaven, nader bevestigt zouden worden; en nademaal de denkbeelden van den staat en omstandigheeden der voorsz Slaaven van tyd tot tyd gevacillert heb- ben, en dat daar omtrent tot nu toe geen vaste bepaaling is gemaakt. SOO IS'T, dat Wy, tot wegneeming van alle dubiëteiten, die daar omtrent zou- den konnen ontstaan, goedgevonden heb- ben te statueeren, gelyk wy statueeren by deeze: Eerstelyk, dat alle Slaaven, welke met hunne Meesters uit de Colonien van den Staat herwaards overgebragt, of op der zelver order herwaards gekoomen zyn, en hun-

Slavernij was verboden op Nederlandse bodem, het bestond alleen in de Nederlandse koloniƫn. Dit onderscheid was helder, maar er ontstonden moeilijkheden als plantage-eigenaren tot slaaf gemaakten wilden meenemen als zij voor korte tijd in Nederland verbleven. Ook tot slaaf gemaakten die van plantages vluchtten en Nederland wisten te bereiken waren strikt gezien vrij. In 1776 publiceerden de Staten van Holland deze resolutie, waarin verschillende scenario's van Surinaamse onvrijen in het vrije Nederland werden gespecificeerd.

Maker: Staten van Holland
Datering: 1776-02-08
Collectie: 5028: Archief van Burgemeesters: stukken betreffende verscheidene onderwerpen
Nummer: SUR100210000001-SUR100210000004
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5028.nl.html#SUR100210000002
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Amsterdam

Onvrij in een vrij land

Tijdvak:


Omschrijving

Slavernij was verboden op Nederlandse bodem, het bestond alleen in de Nederlandse koloniƫn. Dit onderscheid was helder, maar er ontstonden moeilijkheden als plantage-eigenaren tot slaaf gemaakten wilden meenemen als zij voor korte tijd in Nederland verbleven. Ook tot slaaf gemaakten die van plantages vluchtten en Nederland wisten te bereiken waren strikt gezien vrij. In 1776 publiceerden de Staten van Holland deze resolutie, waarin verschillende scenario's van Surinaamse onvrijen in het vrije Nederland werden gespecificeerd.

Maker: Staten van Holland
Datering: 1776-02-08
Collectie: 5028: Archief van Burgemeesters: stukken betreffende verscheidene onderwerpen
Nummer: SUR100210000001-SUR100210000004
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5028.nl.html#SUR100210000002

Trefwoorden

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden