Tweede testament Saskia

Home / Bronnen / Tweede testament Saskia    |    Terug
Tweede testament Saskia
   
   
 
 
 
 
 
Transcriptie
Inden name ons here Amen. Inden Jare vande Geboorte des selffs ons here duijsent ses hondert, twe ende veertich, den vyffden Junij des morgens de clock omtrent negen ure Compareerde etc. Joffr: Saskia van Uijlenburch huijsvrouw vanden E[dele] Rem brant van Rhijn, wonen[de] binnen deser stede mij Notario wel bekent, hoewel ziek te bedde leggen[de], nochtans haer memorie en[de] v[er]stand wel gebruijken[de] als 't uiterl[ijck] bleeck; de welcke nae recommendatie haerder ziele aen Godt Almachtich ende des Lichaems ter Christelijcke begra vinge, tot hare erffgenamen geinstituteert heeft, als sij doet bij desen, Titus van Rhijn hare soon, mitsgaders alle d'andere wettige kint ofte kinderen die sij noch soude mogen procreëren, ende bij voorafflijvicheijt van d'een off d'ander der selver, hunne respective wettige nae saet bij representa tie; met die con­ditie nochtans dat de voorn[oemde] Rembrant van Rhijn hare man tot herhu wens ofte niet herhuwend tot stervens toe in volle possessie ende vruchtgebruijk van alle haer Testatrices naertelatene goederen sal blijven sitten, mits den v[oor]s[chreven] kint ofte kinderen nae sijne staet en[de] gelegenheijt in cost clederen, schoolgaen ende alle andre nootdrufticheden eerl[ijck] opbrengen[de] tot

Sterfbed

Terwijl Rembrandt de laatste hand aan de ‘Nachtwacht’ legde, werd Saskia ziek. Ze had tuberculose. Op 5 juni 1642 liet zij notaris Pieter Barcman komen om haar testament op te maken. Op haar sterfbed bepaalde Saskia dat ze haar eigendommen naliet aan haar kinderen. Ze had toen één levende zoon, Titus. Die was acht maanden oud. Rembrandt kreeg het volledige beheer over de bezittingen. Hij mocht ermee doen wat hij wilde, als hij maar goed voor het kind zou zorgen.

Vertrouwen

Ook uit andere bepaling van het testament blijkt dat Saskia haar man volledig vertrouwde. Terwijl er volgens de wet twee voogden hoorden te zijn, benoemde Saskia alleen Rembrandt als voogd over Titus. De Weeskamer, die waakte over de erfenis van wezen, zette zij buitenspel. Rembrandt hoefde ook geen officiële lijst op te stellen van haar bezittingen.

De helft

Saskia kwam uit een vrij welgestelde familie. Van haar vader, die burgemeester van Leeuwarden was geweest, had zij wat geld geërfd. Als Rembrandt hertrouwde, of als hij stierf, hadden hij en zijn nazaten nog recht op de helft daarvan. De andere helft ging dan weer naar de familie van Saskia.

Veilig

In 1635 hadden Rembrandt en Saskia nog samen een testament laten opmaken, waarin zij elkaar als erfgenaam aanwezen. Nu erfde Rembrandt niets, maar kon hij wel over alles beschikken. Een slimme zet: zo konden Rembrandts schuldeisers niet bij de erfenis van Saskia komen. Saskia overleed op 14 juni 1642.

Datering: 1642-06-05
Collectie: 5075-1265A; Archief van de Notarissen
Nummer: A32513000145-147
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/53.1.3/start/140/limit/10/highlight/5
  Gerelateerde bronnen
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Amsterdam

Tweede testament Saskia

Tijdvak: Tijd van regenten en vorsten (1600-1700)


Omschrijving

Sterfbed

Terwijl Rembrandt de laatste hand aan de ‘Nachtwacht’ legde, werd Saskia ziek. Ze had tuberculose. Op 5 juni 1642 liet zij notaris Pieter Barcman komen om haar testament op te maken. Op haar sterfbed bepaalde Saskia dat ze haar eigendommen naliet aan haar kinderen. Ze had toen één levende zoon, Titus. Die was acht maanden oud. Rembrandt kreeg het volledige beheer over de bezittingen. Hij mocht ermee doen wat hij wilde, als hij maar goed voor het kind zou zorgen.

Vertrouwen

Ook uit andere bepaling van het testament blijkt dat Saskia haar man volledig vertrouwde. Terwijl er volgens de wet twee voogden hoorden te zijn, benoemde Saskia alleen Rembrandt als voogd over Titus. De Weeskamer, die waakte over de erfenis van wezen, zette zij buitenspel. Rembrandt hoefde ook geen officiële lijst op te stellen van haar bezittingen.

De helft

Saskia kwam uit een vrij welgestelde familie. Van haar vader, die burgemeester van Leeuwarden was geweest, had zij wat geld geërfd. Als Rembrandt hertrouwde, of als hij stierf, hadden hij en zijn nazaten nog recht op de helft daarvan. De andere helft ging dan weer naar de familie van Saskia.

Veilig

In 1635 hadden Rembrandt en Saskia nog samen een testament laten opmaken, waarin zij elkaar als erfgenaam aanwezen. Nu erfde Rembrandt niets, maar kon hij wel over alles beschikken. Een slimme zet: zo konden Rembrandts schuldeisers niet bij de erfenis van Saskia komen. Saskia overleed op 14 juni 1642.

Datering: 1642-06-05
Collectie: 5075-1265A; Archief van de Notarissen
Nummer: A32513000145-147
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/53.1.3/start/140/limit/10/highlight/5