Tweede testament Saskia

Home / Tweede testament Saskia / Tweede testament Saskia    |    Terug
Tweede testament Saskia | Tweede testament Saskia
   
   
 
 
 
 
 
Transcription
bij den v[oor]s[chreven] Rembrandt van Rhijn hare man; tot welcken eijnde sij Testatrice den v[oor]s[chreven] hare man tot voochd over de v[oor]s[chreven] onmondi gen mitsgaders admi nistrateur der selver goederen constitueert Item alle Weesscameren, ende der selver ordonnantien special[ijck] Mede deser Stede (behoudens hare reverentie) uijtdruckel[ijck] excludeert. Alle twelck v[oor]s[chreven]. is v[er]claerde sij Testatrice te wesen haer Testament en uijterste wille, die sij begeerde, dat 't sij als sulx ofte als Codi cille, gifte ter cause des doots ofte andersins so die best bestaen mach vast en[de] onverbrekel[ijck] sal werden onderhouden. Aldus gepasseert binnen Amsterdam ten woonstede van haer Testatrice staen[de] opde Brestraet omtrent St. Antonis sluijs ter presentie van Rochus Scharm en Joannes Reijniers gelooffwaerdige getuijgen hier toe special[ijck] versocht en[de] over gestaen Saskia van Ulenborg J. Reyniers R. Scharm Dit getuijge ick P. Barcman

Sterfbed

Terwijl Rembrandt de laatste hand aan de ‘Nachtwacht’ legde, werd Saskia ziek. Ze had tuberculose. Op 5 juni 1642 liet zij notaris Pieter Barcman komen om haar testament op te maken. Op haar sterfbed bepaalde Saskia dat ze haar eigendommen naliet aan haar kinderen. Ze had toen één levende zoon, Titus. Die was acht maanden oud. Rembrandt kreeg het volledige beheer over de bezittingen. Hij mocht ermee doen wat hij wilde, als hij maar goed voor het kind zou zorgen.

Vertrouwen

Ook uit andere bepaling van het testament blijkt dat Saskia haar man volledig vertrouwde. Terwijl er volgens de wet twee voogden hoorden te zijn, benoemde Saskia alleen Rembrandt als voogd over Titus. De Weeskamer, die waakte over de erfenis van wezen, zette zij buitenspel. Rembrandt hoefde ook geen officiële lijst op te stellen van haar bezittingen.

De helft

Saskia kwam uit een vrij welgestelde familie. Van haar vader, die burgemeester van Leeuwarden was geweest, had zij wat geld geërfd. Als Rembrandt hertrouwde, of als hij stierf, hadden hij en zijn nazaten nog recht op de helft daarvan. De andere helft ging dan weer naar de familie van Saskia.

Veilig

In 1635 hadden Rembrandt en Saskia nog samen een testament laten opmaken, waarin zij elkaar als erfgenaam aanwezen. Nu erfde Rembrandt niets, maar kon hij wel over alles beschikken. Een slimme zet: zo konden Rembrandts schuldeisers niet bij de erfenis van Saskia komen. Saskia overleed op 14 juni 1642.

Datering: 1642-06-05
Collectie: 5075: Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
Nummer: 53: Mr. Pieter Barcman, 1265A, p. 50.
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5075.nl.html#A32513000003
  Gerelateerde bronnen

Geschiedenislokaal Amsterdam

Tweede testament Saskia

Omschrijving

Datering: 1642-06-05
Collectie: 5075: Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
Nummer: 53: Mr. Pieter Barcman, 1265A, p. 50.
Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5075.nl.html#A32513000003